Archives for posts with tag: buddhism

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W160xD120xH360mm, Thailand

Today is the Buddha’s birthday, Vesak.  A holy day for the Buddhist, commemorating the birth, enlightenment and death of the Buddha  (Siddhartha Gautama).  Because of the lunar calendar and varies customs, the date of celebration varies in different countries.  For the Chinese Buddhist, the celebration falls on the 8th day of lunar April.  You might still be able to catch the celebration in other parts of the world.

More than 2500 year ago, the Buddha was born.  His wisdom guides the Buddhists away from the hinders of this world.

fan

DIA600mm, Hong Kong

心經  The Heart Sutra

bō rě bō luó mì duō xīn jīng
般若 波羅 蜜多心 經
guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rěbō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng
觀自在菩薩, 行深般若波羅蜜多時, 照見五蘊皆空,
dù yī qiē kǔ è 。 shè lì zǐ, sè bú yì kōng ,kōng bú yì sè,
度一 切苦 厄。舍利 子,色不 異空, 空不 異色,
sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí, yì fù rú shì
色即 是空, 空即 是色。受想 行識, 亦復 如是。
shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bú miè, bú gòu bú jìng,
舍利子, 是諸法空相, 不生不滅, 不垢不淨,
bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr
不增不減, 是故空中無色, 無受想行識, 無眼耳
bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè, nǎi zhì wú yì shí jiè,
鼻舌身意, 無色聲香味觸法, 無眼界,乃至無意識界,
wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn
無無明, 亦無無明盡, 乃至無老死,亦無老死盡。
wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù
無苦集滅道, 無智亦無得,以無所得故。
pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guà ài,
菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無掛礙。無 掛礙,
gù wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán
故無有恐怖, 遠離顛倒夢想, 究竟涅槃。
sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, déā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí
三世諸佛, 依般若波羅蜜多故, 得阿耨多羅三藐三菩提。
gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu
故知般若波羅蜜多, 是大神咒, 是大明咒,
shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。 néng chú yí qiè kǔ, zhēn shí bù xū
是 無上 咒, 是無 等等 咒。能除 一切 苦, 真實 不虛。
gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē
故 說般 若波 羅蜜 多咒。即說 咒曰:
jiē dì jiē dì,bō luó jiē dī,
揭 諦揭 諦, 波羅 揭諦,
bō luó sēng jiē dī, pú tí sá pó hē
波羅 僧揭 諦,菩提薩 婆訶。

The heart Sutra is about emptiness;  things exists only through our minds… Thoughts, ideas, names, concepts. Nothing really exists on their own sides.

Here is the Dalai Lama’s teaching on the Heart Sutra and the 37 Practices.

lacquer buddha on lotusW270xD180xH600mm, China

This is an old lacquer figurine of the Gautama Buddha.  He is sitting on a lotus blossom which symbolizes purity of the mind and body.  Though the lotus is rooted from the mud, its leaves naturally repel dirt and water, its blossom raises well above the muddy pool.  Under the lotus blossom sits a lion; lions are symbolic of bodhisattvas, being that have attained enlightenment.

The hand gesture of the Buddha indicating the banishing of evils (karana) and the gesture of leisure (avakasha).

At the back of the figurine is a secret compartment for storing scripts.

lacquer Bodhidharma

W300xD200xH800mm, China

This is a statue of the Bodhidharma, the Buddhist monk who is accredited to have introduced Buddhism to China.   It is believed that he is the third son of King Tamil Pallava of Kanchipuram and arrived to the now Guangzhou area in Southern Northern Dynasty (470AD).  The most famous legend about Bodhidharma is his wall glazing.  After felling out with Emperor in the Southern State, Bodhidharma travel up Yang Tze River, arrived at Shao Lin Temple and meditated by glazing on the wall for 9 years.

He is also believed to have introduced the 72 Shao Lin super kung fu and here is one of them.

garudaW250xD80xH220mm, Tibet

The Garuda is a mystical bird who appears in both Hindu and Buddhist mythologies.  An ancient symbol of the Hindu sun, Garuda is the vehicle of the god Vishnu and his wife.  He has the golden body of a man, white face with an eagle’s beak,a pair of red wings, two horns, a crown on his head and eats naga (snakes) for a meal.  In Buddhism, he is the vehicle of Vajrapani and the symbol of the transcendent Buddha Amoghasiddhi.  In Tibetan Buddhism, Garuda fuses with the mythical Himalayan Khyung bird of fire and became a god both for Bon (ancient Tibetan religion) and Tibetan Buddism.

In the Tibetan legend, Garuda stole a jewel from Naga king of Mount Meru, he carefully swallow the jewel and later vomited out.  (The jewel is on the crown of this figurine).  It seems no coincident the Tibetan rememdy for snake bite is the vomit of the eagle.

ASIAN FOLKCRAFT COLLECTION
SOIL X MOUNTAIN FOLKCRAFT

mu yuDIA90xH60mm, China

Mu Yu is a form of Chinese percussion musical instrument, it comes in different sizes from DIA 40- 850mm producing different sound at each size.  The smallest size is only for the used in the Buddhism recitation.  The name Mu Yu (wooden fish) is believed to be a reminder for the monks, as the fish is awake and alert in the day and at night, Buddhism should be practiced just the same.

Here is what it sounds like with chanting:

And here is a Maywa Denki version:

W380xH470mm, Tibet

This is a Tibetan Mandala (dkyilvkhor), originally it was a Hindu stage for meditation, it was later made also in the form of a painted work.  This tradition was also practiced by Buddhism.  The Mandala is the concept of the universe held the different religion; for meditation it is used for focusing attention of aspirants and adepts and creating a sacred space for the mind.

CIR900mm, China

This is the standard 108 beads buddhist rosary, the rosary can be of different numbers of beads 21, 42, 14, 27, 54 with 1080 being the longest. The 108 beads is aimed to defeat the 108 earthly desires;

aggression
ambition
anger
arrogance
blasphemy
calculation
callousness
capriciousness
censoriousness
cruelty
cursing
deceit
derision
discord
egoism
envy
excessiveness
furtiveness
garrulousness
grudgingness
hard-heartedness
haughtiness
high-handedness
ignorance
imposture
impudence
inattentiveness
indifference
insatiability
intolerance
intransigence
lack of comprehension
manipulation
mercilessness
obsession
obstinacy
prejudice
quarrelsomeness
rage
ridicule
sarcasm
stinginess
stubbornness
unkindness
unruliness
unyielding
vanity
violent temper
wrath

(also see entry for buddhist rosary, buddhist prayer beads)

%d bloggers like this: