Archives for posts with tag: calligraphy

fan

DIA600mm, Hong Kong

心經  The Heart Sutra

bō rě bō luó mì duō xīn jīng
般若 波羅 蜜多心 經
guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rěbō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng
觀自在菩薩, 行深般若波羅蜜多時, 照見五蘊皆空,
dù yī qiē kǔ è 。 shè lì zǐ, sè bú yì kōng ,kōng bú yì sè,
度一 切苦 厄。舍利 子,色不 異空, 空不 異色,
sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí, yì fù rú shì
色即 是空, 空即 是色。受想 行識, 亦復 如是。
shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bú miè, bú gòu bú jìng,
舍利子, 是諸法空相, 不生不滅, 不垢不淨,
bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr
不增不減, 是故空中無色, 無受想行識, 無眼耳
bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè, nǎi zhì wú yì shí jiè,
鼻舌身意, 無色聲香味觸法, 無眼界,乃至無意識界,
wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn
無無明, 亦無無明盡, 乃至無老死,亦無老死盡。
wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù
無苦集滅道, 無智亦無得,以無所得故。
pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guà ài,
菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無掛礙。無 掛礙,
gù wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán
故無有恐怖, 遠離顛倒夢想, 究竟涅槃。
sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, déā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí
三世諸佛, 依般若波羅蜜多故, 得阿耨多羅三藐三菩提。
gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu
故知般若波羅蜜多, 是大神咒, 是大明咒,
shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。 néng chú yí qiè kǔ, zhēn shí bù xū
是 無上 咒, 是無 等等 咒。能除 一切 苦, 真實 不虛。
gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē
故 說般 若波 羅蜜 多咒。即說 咒曰:
jiē dì jiē dì,bō luó jiē dī,
揭 諦揭 諦, 波羅 揭諦,
bō luó sēng jiē dī, pú tí sá pó hē
波羅 僧揭 諦,菩提薩 婆訶。

The heart Sutra is about emptiness;  things exists only through our minds… Thoughts, ideas, names, concepts. Nothing really exists on their own sides.

Here is the Dalai Lama’s teaching on the Heart Sutra and the 37 Practices.

Advertisement

brush standW140xD30xH70mm, China

An essential stationary for the scholar, a brush rest for the temporary resting of the brush, as well as the mind.  When the job is done, the brush will be hung vertically to let gravity dry up the brush evenly.  There are many shapes for the brush rest but the mountain is one of the popular form, they can be made from coral, agate, crystal, jade to more common material such as wood and ceramic.

 

Fat Fok2Fat Fok

W140xD10xH150mm, China

These are two Chinese words, 发福, made into calligraphy pottery sculpture.  It is interesting how the 2 dimensional words is transformed into 3D with the expressive action of the brush strokes.

The words 发福 originally meant the blossoming of fortune, a blessing that can be related to 发财 the blossoming of money, as in KUNG HEI “FAT CHOI”.  Nowadays, the words 发福 refers to the putting on weight during the middle age.  A tease in disguise of a blessing.

DIA230xH30mm, China

Yan, inkstone is one of the 4 stationary treasures of China, i.e., brush, ink, inkstone, paper.  The main function of the inkstone is for grinding the ink stick in preparation for the ink.  Before the inventory of inkstone, people would getting the pigment directly from the ink stick, this however is very restrictive in the size of the calligraphy word or painting, the brush would have ran out of ink when writing bigger size word.  To over come this problem, in Shang dynasty (17th century BC), flat and hard object (stone, bronze, jade, iron, brick) would be used for ink grinding.  Stone is the far most popular and liked material for inkstone, the stone type are also very selective.  This inkstone is a more utilitarian type, having no carving and the addition of a spout, its is most probably used to make a large quantity of ink for task like wood block printing.

W400xH250mm, China

The folding fan was introduced to China from Japan in the Song dynasty; they were a gift from monk Chonen to the Emperor.  Emperor Zhu Di lead on the fan fashion, he ordered the court to produce a large number of hand fans, decorated with poems or verses and award the to the high officials.  This became to the trend of the intellectuals, exchanging poems and calligraphy through the fans as a gesture of friendship.  Even the Qing dynasty, the fashion of hand fan was well in its height.  This is a fan from the 50s, a Bai Ju Yi poem about parenthood was added by my father recently.

W100xH50, China

This is holder for Chinese ink brush, the concept has been around for 1500 years (its hard to imagine otherwise as the ink brush is quite a messy object without it).  There are many different design and material, the ceramic mountain has been a popular design since the Ming dynasty.  Funny enough, there are brush holders that are named after mountains  but also also mountains that are named as “brush holder”, in Hong Kong (Beacon Hill), in Liao Ning, Qing Hai, Si Chuan, Fu Jian and of course the most famous mount on Huang Shan.

%d bloggers like this: