fan

DIA600mm, Hong Kong

心經  The Heart Sutra

bō rě bō luó mì duō xīn jīng
般若 波羅 蜜多心 經
guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rěbō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng
觀自在菩薩, 行深般若波羅蜜多時, 照見五蘊皆空,
dù yī qiē kǔ è 。 shè lì zǐ, sè bú yì kōng ,kōng bú yì sè,
度一 切苦 厄。舍利 子,色不 異空, 空不 異色,
sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí, yì fù rú shì
色即 是空, 空即 是色。受想 行識, 亦復 如是。
shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bú miè, bú gòu bú jìng,
舍利子, 是諸法空相, 不生不滅, 不垢不淨,
bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr
不增不減, 是故空中無色, 無受想行識, 無眼耳
bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè, nǎi zhì wú yì shí jiè,
鼻舌身意, 無色聲香味觸法, 無眼界,乃至無意識界,
wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn
無無明, 亦無無明盡, 乃至無老死,亦無老死盡。
wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù
無苦集滅道, 無智亦無得,以無所得故。
pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guà ài,
菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無掛礙。無 掛礙,
gù wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán
故無有恐怖, 遠離顛倒夢想, 究竟涅槃。
sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, déā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí
三世諸佛, 依般若波羅蜜多故, 得阿耨多羅三藐三菩提。
gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu
故知般若波羅蜜多, 是大神咒, 是大明咒,
shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。 néng chú yí qiè kǔ, zhēn shí bù xū
是 無上 咒, 是無 等等 咒。能除 一切 苦, 真實 不虛。
gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē
故 說般 若波 羅蜜 多咒。即說 咒曰:
jiē dì jiē dì,bō luó jiē dī,
揭 諦揭 諦, 波羅 揭諦,
bō luó sēng jiē dī, pú tí sá pó hē
波羅 僧揭 諦,菩提薩 婆訶。

The heart Sutra is about emptiness;  things exists only through our minds… Thoughts, ideas, names, concepts. Nothing really exists on their own sides.

Here is the Dalai Lama’s teaching on the Heart Sutra and the 37 Practices.

Advertisement